Với tiện tích Dark Reader bạn có thể biến bất kỳ trang web nào thành dark mode, rất thích hợp với cú đêm