Tải đề thi kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 10 chương số phức

Họ và tên:………………………… ….

Lớp ……………………………….

KIỂM TRA 45 PHÚT

 

Hãy chọn ý đúng

Câu 1: Cho hai số phức . Tổng của hai số phức là

  1. 3 – 5i B. 3 – i C. 3 + i                     D. 3 + 5i

Câu 2: Tính z = i + (2 – 4i) – (3 – 2i) ta được:

  1. z = 5 + 3i B. z = – 1 – 2i          C. z = 1 + 2i             D. z =  – 1 – i

Câu 3: Thực hiện các phép tính sau: A = ;  .

  1. B. C.                  D.

Câu 4: Các số thực x, y thoả mãn: 3x + y + 5xi = 2y – 1  + (x – y)i là

  1. B. C.       D.

Xem chi tiết tải theo đường dẫn sau

kiểm tra 1 tiết toán 10 chương số phức
Hoặc
kiểm tra 1 tiết toán 10 chương số phức

Trả lời